Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Մանկավարժություն, լեզվաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Մանկավարժի վերահսկողության ձևերը

17
3400
2

Կիսախմբերը դպրոցական մաթեմատիկայում

13
2600
3

Լեզվական նախագիտելիքների ուսուցումը տարրական դպրոցում

25
5000
4

Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը 5-րդ դասարանի աշակերտներին բանավոր խոսքի հմտություններն ուսուցանելիս

17
3400
5

Սոսյուրի լեզվաբանական հայեցակարգը

13
2600
6

Հանրալեզվաբանությունը որպես լեզվաբանական գիտաճյուղ, հիմնախնդիրները, լեզվի հասարակական տարբերակներ

12
2400
7

Էթնոլեզվաբանություն Ֆ. Բուասի, Է. Սեպիրի և Բ. Ուորֆի լեզվաբանական դրույթները

13
2600
8

«Որ» բառի խոսքիմասային կիրառությունները «Արևակ»-ում

4
1000
9

«Ող» վերջածանցով բառերի խոսքիմաստային պատկանելությունը

5
1000
10

«Մեկնել» բայի կիրառությունները «Արևակ»-ում

3
1000