Ռեֆերատներ Բնապահպանություն, էկոլոգիա, բնօգտագործում, բուսաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
91

Կայուն զարգացման անցման փուլերը

12
2000
92

Հանքային ռեսուրսների սպառվելիության հիմնախնդիրները և հումքային բազայի սպառվելիության վրա ազդող գործոնները

13
2200
93

Համաշխարհային աղտոտման հիմնահարցերը

13
2700
94

Գիտատեխնիկական հեղափոխության նշանակությունը

10
2000
95

Էկոլոգիատնտեսական հաշվառման համակարգը կարգավորող մարմինները ՀՀ-ում

14
2600
96

Էկոհամակարգերի հիմնական փոփոխությունը և շրջակա միջավայրի ապակայունացման գործոնները

13
2400
97

Բնության տնտեսական արժեքավորությունը, պայմանական գնահատումը և շուկաները

11
2000
98

Բնության ընդհանուր տնտեսական արժեքավորման որոշման մեթոդները

14
2600
99

Բնապահպանական Էկոլոգիական ռիսկ և դրա տեսակները

10
2000
100

Բնական ռեսուրսների կառավարման ակտուալ հիմնախնդիրները

15
2900