Ռեֆերատներ Բնապահպանություն, էկոլոգիա, բնօգտագործում, բուսաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
81

Կեղտաջրերի մաքրման մեթոդներ

4
600
82

Ջրամբարների աղտոտումը: Մաքրման միջոցները

6
900
83

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հետևանքով առաջացած տնտեսական և սոցիալական վնասների գնահատման մեթոդաբանությունը

5
1000
84

Գլոբալացման գործընթացների ազդեցությունը ՀՀ-ի բնառեսուրսային ներուժի վրա

9
1300
85

Գլոբալացման ազդեցությունը ՀՀ բնառեսուրսային ներուժի վրա

7
1200
86

Էկոլոգոտնտեսական կարգավորման ուղղակի և անուղղակի գործիքների համեմատության վերլուծությունը

5
1000
87

Ծովի ջրից խմելու ջուր ստանալու եղանակները

2
500
88

Վերնադսկու ուսմունքը կենսոլորտի մասին

10
1800
89

Բնապահպանության մեջ առևտուրը և կայուն զարգացումը

10
2000
90

Տնտեսական զարգացումը և էկոլոգիական (բնապահպանական) գործոնը

12
2200