Ռեֆերատներ Բնապահպանություն, էկոլոգիա, բնօգտագործում, բուսաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
61

Բնության և հասարակության փոխազդեցության հիմնախնդիրները

12
2400
62

«Վերնանդսկու տեսությունը» մարդու և բնության էվոլյուցիայի զարգացման մասին և դրա նշանակությունը բնօգտագործման ժամանակակից հայեցակարգի զարգացման համար

10
2000
63

Տնտեսական զարգացումը և էկոանվտանգության ապահովումը

5
1000
64

Տեխնոգեն զարգացման էքստերնալ ծախսերը

7
1400
65

Միջազգային բնապահպանական ռազմավարությունը

8
1600
66

Մարդու ազդեցությունը մթնոլորտի և կլիմայի վրա

7
1400
67

Հասկացություն էկոլոգիական աղտոտիչների մասին

33
6600
68

Միջազգային բնապահպանական ռազմավարությունը

7
1400
69

Հողի առաջացումը, կազմը և հողմահարումը

6
1200
70

ՀՀ բնառեսուրսային պոտենցիալը

11
2200