Ռեֆերատներ Բնապահպանություն, էկոլոգիա, բնօգտագործում, բուսաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
41

Գլոբալացման ազդեցությունը ՀՀ բնառեսուրսային ներուժի վրա

7
1200
42

Էկոլոգոտնտեսական կարգավորման ուղղակի և անուղղակի գործիքների համեմատության վերլուծությունը

5
1000
43

Ծովի ջրից խմելու ջուր ստանալու եղանակները

2
500
44

Վերնադսկու ուսմունքը կենսոլորտի մասին

10
1800
45

Տնտեսական զարգացումը և էկոլոգիական (բնապահպանական) գործոնը

12
2200
46

Տնտեսական զարգացումը և էկոլոգիական գործոնը: Նոոսֆերային (Կենսոլորտինոր էվոլյուցիոն վիճակ է, երբ մարդու բանական գործունեությունը դառնում է դրա զարգացման վճռորոշ գործոնը) զարգացումը

11
2000
47

Կայուն զարգացման անցման փուլերը

12
2000
48

Հանքային ռեսուրսների սպառվելիության հիմնախնդիրները և հումքային բազայի սպառվելիության վրա ազդող գործոնները

13
2200
49

Համաշխարհային աղտոտման հիմնահարցերը

13
2700
50

Գործունեության տեսակների թափանցիկության հասարակական արձագանք և էկոաուդիտի արդիականացում

9
1700