Ռեֆերատներ Բնապահպանություն, էկոլոգիա, բնօգտագործում, բուսաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
31

Էկոլոգայի ի հայտ գալը, զարգացումը, մարդու էկոլոգիա

6
900
32

Էկոլոգիական ճգնաժամերի տիպերը

3
450
33

Արգելոցներ և արգելավայրեր

11
1650
34

Շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը

10
1500
35

Քաղաքային բնակչության էկոլոգիան

7
1000
36

Կեղտաջրերի մաքրման մեթոդներ

4
600
37

ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ԱՂՏՈՏՈՒՄԸ: ՄԱՔՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

6
900
38

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հետևանքով առաջացած տնտեսական և սոցիալական վնասների գնահատման մեթոդաբանությունը

5
1000
39

Սևանա լճի հիմնախնդիրները

8
1500
40

Գլոբալացման գործընթացների ազդեցությունը ՀՀ-ի բնառեսուրսային ներուժի վրա

9
1300