Ռեֆերատներ Բնապահպանություն, էկոլոգիա, բնօգտագործում, բուսաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
21

Ջրի աղտոտումը

7
1400
22

Ծառահատում

7
1400
23

Բանջարաբուծության նվաճումները այլ երկրներում

3
600
24

Հողի առաջացումը, կազմը և հողմահարումը

6
1200
25

ՀՀ բնառեսուրսային պոտենցիալը

11
2200
26

Գլոբալ հասարակական բարիքների պահպանությանը ուղղված միջազգային համագործակցությունը, հիմնական ոլորտները և ուղղությունները

9
1800
27

Բնօգտագործման պետական կարգավորումը և անարդյունավետությունը

9
1800
28

Էկոլոգիապես անվտանգ ապրանքների արտադրության չափագիտական ապահովումը

9
1350
29

Համաշխարհային հանրության զարգացումը և գլոբալ էկոլոգիական հիմնախնդիրների ձևավորումը

15
2250
30

Ջրային ռեսուրսներ: Բնական կադաստր

7
1000