Ռեֆերատներ Բնապահպանություն, էկոլոգիա, բնօգտագործում, բուսաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
111

Մարդու ազդեցությունը մթնոլորտի և կլիմայի վրա

7
1400
112

Կլիմային փոփոխությունը բիզնեսի տեսանկյունից

8
1600
113

Կայուն զարգացման տնտեսագիտական տեսանկյունները

9
1800
114

Հողերի քարտեզագրում

7
1400
115

Հայաստանի կենսաբազմազանության հիմնախնդիրները

15
3000
116

Ջրային հարաբերությունների սակագնային քաղաքականության իրականացման ուղիները ՀՀ-ում

4
800
117

Բնապահպանական միջոցառումների ֆ‎ինանսավորումը

3
600
118

Բնական ռեսուրսների համար վճարի տեսակները և ձևերը

3
600
119

Աղտոտողը վճարում է սկզբունք, բնության տնտեսական արժեքավորության հաշվարկ

5
1000
120

Արտադրական թափոնների վերամշակումը որպես բնության պահապան

10
2000