Ռեֆերատներ Բնապահպանություն, էկոլոգիա, բնօգտագործում, բուսաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
11

Ջրային և ավազային կուլտուրաներ. Հանքային տարրերի պարունակությունը բույսերի մեջ

10
2000
12

Ջուրը որպես իրավական պահպանության օբյեկտ

12
2400
13

Միջբջջային կոնտակտներ, նրանց տեսակները

13
2600
14

Եվրոպական էկոլոգիական իրավունքի սկզբունքները

12
2400
15

Կենդանիների տարածական կողմնորոշումը

7
1400
16

Կլիմայական և մթնոլորտային գործոնների դերը կենդանիների էկոլոգիայում

6
1200
17

Անտառների դասակարգումը

5
1000
18

Ջրի աղտոտումը

7
1000
19

Կենսոլորտի բաղադրիչները

7
1400
20

ՀՀ ընդերքի ռեսուրսները

11
2200