Ռեֆերատներ Բնապահպանություն, էկոլոգիա, բնօգտագործում, բուսաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Սևանա լճի հիմնախնդիրները

8
1600
2

Տնտեսական աճի սոցիալ-էկոլոգիական սահմանափակումները

11
2200
3

Երկրագիտական սկզբունքի ընդհանուր բնութագիրը,ներկայացնել այդ սկզբունքի հաշվառմամբ բնապահպանական,սոցիալական ուղղվածության էքսկուրսիայի նախագծում դասընթացի շրջանակներում

11
2200
4

Տրամաբանական խնդիրների պրոբլեմային առաջադրանքների մշակում և գործնականում կիրառման օրինակներ

9
1800
5

Մարդը որպես սոցիալական և կենսաբանական էակ Սոցիալական միջավայրը և բնությունը որպես մարդու կենսագործունեության կարևոր միջավայր

11
2200
6

Կրտսեր դպրոցականների զարգացման տարիքային և հոգեբանական առանձնահատկությունների հաշվառումը «Ես և շրջակա աշխարհը» ինտեգրված առարկային դասավանդման մեթոդիկայում

10
2000
7

Ինտեգրված դասընթացի դասավանդման տեխնոլոգիական համակարգը

10
2000
8

Էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման առանձնահատկությունները տարրական դպրոցում «Ես և շրջակա աշխարհը» ինտեգրված դասընթացի շրջանակներում

12
2400
9

Ագրոցենոզ

13
2600
10

Շնչառության և խմորման մասին,Դրանց կենսաբանական նշանակությունը, սպիրտային և կաթնաթթվային, յուղաթթվային և քացախաթթվային խմորումներ

11
2200