Թեմա - Վարչական տույժի տեսակները

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 2600 դրամ

Առարկա - Վարչական իրավունք

Էջեր - 13

Գրականության ցանկ
1.ՀՀ Սահմանադրություն – հոդված 55-ի կետ 14, ընդունված 1995թ. հուլիսի 5-ին, փոփոխված 2005թ. նոյեմբերին 27-ին
2.ՎԻՎՕ-ի հոդված 23 – ընդունված է 06.12.1985. փոփոխված 08.02.2011թ.
3.ՀՀ Մաքսային օրենսգիրք – ընդունված է 06.07.2000, փոփոխված է 22.12.2010թ.
4.Գևորգ Դանիելյան, Վարչական պատասխանատվություն (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան 2002թ
5.Եղյան Ռ., «Վարչական տույժեր», (դասախոսություն), 1999թ.
6.А. П. Алехин, А. А. Кармалицкий, “Административное право РФ”, учебник М., Зерцало, Теис 1999, 2002г.
7.Бахрах Демьян Николаевич. “Административное право России”. Учебник для вузов. – Москва НОРМА, 2002.

Պատվիրել այս աշխատանքը