Ռեֆերատներ Հայոց լեզու

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Փոխառյալ բառերը հայերենում

4
800
2

Դարձվածքներ և ասացվածքներ

6
1200
3

Հոմանիշների ուսուցումը

11
2200
4

Տեղաշարժերը գոյականի հոլովական համակարգում

9
1800
5

Կրկնավոր բարդությունների ուսուցումը

11
2200
6

Գիտական տեքստերի ոճական առանձնահատկությունները

11
2200
7

Բանավոր և գրավոր գրականություն

9
1800
8

Բայական ածանցներ

6
1200
9

Ազգային ռեալիաները և դրանց թարգմանության սկզբունքները

6
1200
10

Նախադասության տեսակներն ըստ հնչերանգի

10
2000