Ռեֆերատներ Աշխարհագրություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Հայաստանի ջրային բույսերը

8
1600
2

Երկրագնդի աշխարհաքաղաքական ժամանակակից կառուցվածքը և առկա մարտահրավերները

9
1800
3

Աշխարհագրական թաղանթը որպես ֆիզիկական աշխարհագրության ուսումնասիրության օբյեկտ

15
3000
4

Քամիների բնութագիրը, չափման միջոցները

11
2200
5

ՀՀ հատուկ պահպանվող բնական տարածքների ռեկրեացիոն ներուժի գնահատումը

16
3200
6

ՀՀ ջրային ռեսուրսների որակի մոնիտորինգը և նրա գործընթացները Համառոտ ակնարկ ՀՀ մակերևութային ջրերի որակի մոնիտորինգի մասին

6
1200
7

Ջրային ռեսուրսների պահպանության եվրոպական մոտեցումները և ՀՀ ինտեգրումը այդ մոտեցումներին

4
800
8

ՀՀ լեռնավահաններ և սարավանդներ

9
1800
9

Արփա գետ

12
2400
10

Արևելյան Ասիայի քաղաքական և տնտեսական քարտեզը

9
1800