Թեմա - Օրենքի և դատարանի առջև հավասարության սկզբունքը

Տեսակ - Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ

Գին - 2800 դրամ

Առարկա - Քաղաքացիական դատավարություն

Էջեր - 14

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Օրենքի առջև բոլորի հավասարության սկզբունքը որպես հիմնարար սկզբունք
2. Օրենքի և դատարանի առջև հավասարության սկզբունքը քաղաքացիական դատավարությունում
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ Սահմանադրություն
2. ՀՀ Քաղաքացիական իրավունք
3. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարություն
4. Պետրոսյան Ռ. Գ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն, չորրորդ հրատարակություն, Ե., 2012, 692 էջ
5. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեկնաբանություններ, Գ. Հարությունյան, Ա. Վաղարշյան, Եր., «Իրավունք», 2010, 1086էջ
6. Иоффе О.С., Шаргородский МД. Вопросы теории права. М., 1961.
7. Гражданский процесс России: Учебник / Под ред. М.А. Ви-Г75 кут. - М.: Юристъ, 2004.
8. Гражданский процесс (В.В. Ярков) 5-е издание. М.: Волтерс Клувер, 2004

Պատվիրել այս աշխատանքը