Թեմա - ՀՀ դատական համակարգը

Տեսակ - Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ

Գին - 4400 դրամ

Առարկա - Քաղաքացիական դատավարություն

Էջեր - 22

Բովանդակություն
Ներածություն
1.ՀՀ դատական համակարգի հասկացությունը և հատկանիշները
2.ՀՀ դատական իշխանության մարմինների համակարգը և գործունեության կարգը
3.Սահմանադրաիրավական կարգավիճակը
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
ա/ նորմատիվ ակտեր
1.ՀՀ Սահամանադրություն, փոփոխություններվ և լրացումներով 2005թ.:
2. ՀՀ «Դատական օրենսգիրք», ընդունվել է 22.02.2007թ.: բ/ տեսական գրականություն
3.Գ.Ս. Ղազինյան, Ս.Ա. Դիլբանդյան: ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները: -Եր.: Եր. համ. հրատ. 2003թ.:
4.Ն.Ա. Այվազյան: Հայսատանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք: ԵՊՀ, Երևան, 2003թ.:

Պատվիրել այս աշխատանքը