Թեմա - Դատաքննությունը քաղաքացիական դատավարությունում

Տեսակ - Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ

Գին - 2400 դրամ

Առարկա - Քաղաքացիական դատավարություն

Էջեր - 12

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Դատաքննության փուլի հասկացությունը և նշանակությունը
2. Դատաքննության արդյունքում կայացված դատարանի վճիռը
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք
2. Պետրոսյան Ռ. Գ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն, Երևան, 2012, 692 էջ:
3. Гражданский процесс России: Учебник Под ред. М.А. Ви-Г75 кут.-М.: Юристь, 2004 459 Էջ:

Պատվիրել այս աշխատանքը