Թեմա - Դատարանը որպես քրեական դատավարության սուբյեկտ

Տեսակ - Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ

Գին - 3200 դրամ

Առարկա - Քաղաքացիական դատավարություն

Էջեր - 16

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Դատարանը որպես քրեական դատավարության սուբյեկտ
2. Դատարանի գործունեությունը քրեական դատավարությունում
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահամանդրություն,
2. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրք
3. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության, ընդհանուր մաս, Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան` 2000 թ.
4. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության հատուկ մաս, Գ.Ս.Ղազինյան, Երևան` 2003 թ.
5. Հայստանի Հարապետության Սահմանադրական իրավունքի դասագիրք, Ն. Ա. Այվազյան, Երևան` 2000 թ.
6. Ս. Ա. Դիլբանդյան, դատարանակազմությունն և իրավապահ մարմինները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան` 2000 թ.
7. Հ. Քոչարյան, Պետրոսյան, Քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս, Երևան` 2004թ.
8. Երեմյան Ա. Վ., Ղամբարյան Ա. Ս. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց պետական պաշտպանությունը, Երևան` 2006 թ.

Պատվիրել այս աշխատանքը