Թեմա - Դատախազական վերահսկողությունը մինչդատական վարույթի նկատմամբ

Տեսակ - Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ

Գին - 2400 դրամ

Առարկա - Քաղաքացիական դատավարություն

Էջեր - 12

Բովանդակություն
Ներածություն
Դատախազական վերահսկողությունը մինչդատական վարույթի նկատմամբ
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. Հայաստանի Հանարապետության քրեական դատավարություն, Հատուկ մաս, 3-րդ հրատ., ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010,
2. Դատախազական հսկողությունը մինչատական վարույթի նկատմամբ, գիտագործնական ձեռնարկ, Ե., 2010,
3. Դատախազական հսկողությունը մինչատական վարույթի նկատմամբ, գիտագործնական ձեռնարկ, Ե., 2010, էջ 9:
4. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների ժողովածու:
5. Гуляев, А. С. Прокурор в угаловном процессе , М. Юрид. лит. , 2003:

Պատվիրել այս աշխատանքը