Թեմա - Քաղաքական ընտրանու էությունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական անցման պայմաններում

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 42.000 դրամ

Առարկա - Քաղաքագիտություն

Էջեր - 84

Բովանդակություն
Առաջաբան
Գլուխ 1. Ընտրանին որպես քաղաքական գործընթացի գլխավոր դերակատար
1.1 Ընտրանու տեսության հիմնական սկզբունքները
1.2 Քաղաքական ընտրանու հավաքագրման ուղիները
1.3 Ընտրանու տիպերը և գործառույթները
Գլուխ 2. Քաղաքական ընտրանու էությունը ժողովրդավարական անցման պայմաններում
Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական անցման գործընթացի հիմնախնդիրները
Գլուխ 3.ՀՀ քաղաքական ընտրանու վերափոխումը քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացման պայմաններում
Ցիվիլիարխիկ բյուրոկրատիան` որպես ընտրանի
Վերջաբան

Գրականության ցանկ
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (փոփոխություններով). Եր.: Պաշտոնական տեղեկագիր-2006,

2. Մարդու իրավունքները և մարդկային զարգացումը (UNDP) Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց. Գլուխ 4. Հայաստան 2000.

3. UNDP, Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց: Անկախության և անցումային 10 տարիները Հայաստանում, 2001

4. Մարգարյան Մ. «Կիսանախագահական հանրապետության կոնստիտուցիոնալ դիզայնը և ներիշխանական ճգնաժամը»: Օրենք և Իշխանություն, 1999թ

5. Մարգարյան Մ. «Քաղաքական էլիտա» Երևան 1999,

6. Հարությունյան Գ.Գ «Սահմանադրական մշակույթ. ժատմության դասերը և ժամանակի մարտահրավերներ», Եր.: Նժար, 2005,

7. Бердяев Н. А. - Судьба Росии / М. 1990г Сартори Дж. Вертикальная демократия. ֊ Полис, №2, 1993.

8. Лебон Г. Психология толп. // Психология толп.- М.: Изд. «КСП+», 1998

9. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государство царского и гражданского. // Сочинения: Т. 2. М.: Мысль, 1991,

10. Ортега-и-Гассет X. Восстание масс: СПб.: пер. с исп.- М.: «Изд. АСТ». 2001,

11. .........

Պատվիրել այս աշխատանքը