Թեմա - Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մշակութային սպասարկման տարածքային կազմակերպման հիմնահարցը

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 23000 դրամ

Առարկա - Քաղաքագիտություն

Էջեր - 46

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Մշակութային սպասարկման համակարգը
1.1 Մշակույթի սպասարկման բաղադրիչները
1.2 Մշակութային սպասարկման տարածական օրինաչափությունները
Գլուխ 2. ՀՀ մշակութային սպասարկման տեղաբաշխումը
2.1 Երևան
2.2 Այլ տարածքները
Գլուխ 3. Հայաստանում համաչափ մշակութային սպասարկման հիմնախնդիրը
3.1 Մշակութային սպասարկման վրա ազդող գործոնները
3.2 Տարածքային կատարելագործման ուղիները
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, Ե., 2014թ.
2. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով 2006-2010, Ե., 2010թ.
3. Վարչական շրջանների տարեկան հաշվետվություն,
4. Վալեսյան Լ. Հասարակական աշխարհագրության ներածություն, Ե. 1999 թ.
5. Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հ. 1-4:
6. Քաղաքապետարանի տարեկան հաշվետվություն:
7. Арфев В.Е. Введение в туризм, Барнаул 2002 г.
8. Биржаков М.Б. Введение в туризм, СПБ 2008 г.
9. Бабкин А.В. Специальные виды туризма, М, 2006 г.
10. Квартальнов В.М. Теория и практика туризма, М. 2003 г.
11. Экономическая и социальная география: Основы науки. М. 2003
12. Тулиев Н.А., Кулагина Е.В. Введение в специальность: Туризм, Омск 2002 г.
13. http://www.edu.am
14. www. Armedum
15. http://www.mfe.am/

Պատվիրել այս աշխատանքը