Թեմա - ՀՀ սոցիալական քաղաքականություն

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 37.000 դրամ

Առարկա - Քաղաքագիտություն

Էջեր - 85

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Սոցիալական քաղաքականություն
1.1 Սոցիալական քաղաքականության էությունը և նպատակները
1.2 Սոցիալական քաղաքականության առարկան, սուբյեկտները և սկզբունքները
1.3 Սոցիալական ենթակառուցվածքը
1.4 Սոցիալական քաղաքականության ռազմավարական նպատակները
Գլուխ 2.ՀՀ-ում իրականացվող սոցիալական քաղաքականությունը և բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները
2.1 Աշխատանքի շուկան և զբաղվածության հիմնախնդիրները
2.2 Սոցիալական ոլորտը
2.3 Սոցիալ- ժողովրդագրական իրավիճակը ՀՀ-ում
Սոցիալական քաղաքականության արտասահմանյան փորձը
Եզրակացություններ (սոցիալական քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները)

Գրականության ցանկ
1. Սուվարյան “Մենեջմենթ” Երևան 2002 թ.

2. “ՀՀ սոցիալ- տնտեսական վիճակը” 2005թ. հունվար-դեկտեմբեր, տեղեկատվական ամսական զեկույց

3. “ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր” 2001թ. N9,23

4. “ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր” 2005թ

5. “ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք” 2003թ. և 2005թ.

6. “Հազարամյակի զարգացման նպատակները Հայաստանում, տեղայնացման հիմնախնդիրներ” 2005թ.

7. “ՀՀ Սահմանադրական իրավունք” . Երևան 2003թ.

8. “ՀՀ Սահմանադրություն”. Երևան 1995թ.

9. “Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների իրավական հիմքերը ՀՀ-ում”. Ազգային սեմինար 2001թ.

10. “Առողջապահության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանում” 1999թ.

11. ......

Պատվիրել այս աշխատանքը