Թեմա - Պատշաճ ապացուցումը որպես գործի արդարացի քննության երաշխիք

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 33000 դրամ

Առարկա - Իրավաբանություն, իրավագիտություն

Էջեր - 66

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ապացույցների հասկացությունը ու առանձնա-հատկությունները քրեական դատավարությունում
1.1. Ապացույցների հասկացությունը ու տեսակները
1.2. Ապացույցների վերաբերելիությունն ու թույլատրելիությունը
1.3 Որպես ապացույց չթույլատրվող նյութեր
Գլուխ 2. Ապացուցման առանձնահատկությունները ու հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում
2.1. Ապացուցման հասկացությունն ու նշանակությունը
2.2. Ապացուցման առարկան, սահմանները և ապացուցման գործընթացի հատկանիշները
Գլուխ 3. Ապացուցման դատավարական հիմնահարցերը ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի լույսի ներքո
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (06.12.2015), ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում Հոդ. 1118:
2. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք, ընդունվել է 18.04.2003, ուժի մեջ է մտել 01.08.2003, ՀՕ-528-Ն:
3. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրք, Ընդունված է: 01.07.1998, Ուժի մեջ է: 12.01.1999, ՀՕ-248:
4. Monnell and Morris v. United Kingdom., Judgement of 2 March 1987, Series A., No.115. p. 25, para. 55-70:
5. Schenk v. Switzerland, 12 July 1988, Series A no. 140:
6. Khan v. the United Kingdom, 12 May 2000:
7. Ա. Սարգսյանի վերաբերյալ 2009 թ. սեպտեմբերի 16-ի ԵՔՐԴ/0295/01/08 որոշում:
8. Սվետլանա Սեդրակի Գրիգորյանի գործով 2011 թ. մայիսի 11-ին կայացված թիվ ԵԿԴ/0281/01/10 որոշում:

Հատված

Ապացուցման գործընթացը հետաքննության մարմնի, քննիչի, դատախազի, դատավորի` օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող գործունեությունն է, որն իրականացվում է ապացույցներ հավաքելու, ստուգելու և գնահատելու միջոցով՝ քրեական գործերով ճշմարտությունը բացահայտելու նպատակով: Քրեական դատավարության առջև դրված խնդիրները կարող են հաջողությամբ լուծվել միայն քրեական գործերով ճշմարտությունը բացահայտելու դեպքում: Ապացուցմանը, որպես ճանաչողության տարատեսակի, բնորոշ են առանձնահատկություններ, որոնցով այն տարբերվում է ճանաչողական գործունեության այլ տեսակներից: Դրանք ամենից առաջ պայմանավորված են ապացուցման նպատակով: Յուրահատուկ է նաև օբյեկտը, որի ճանաչմանն ուղղված է ապացուցումը քրեական դատավարությունում: Այն միշտ իրենից ներկայացնում է անցյալում տեղի ունեցած իրադարձություն` մեղավորությամբ կատարված հանրության համար վտանգավոր արարք, որը նախատեսված է ՀՀ քրեական օրենսգրքով:

Պատվիրել այս աշխատանքը