Թեմա - Իրավաբանական անձանց ստեղծումը

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 24500 դրամ

Առարկա - Իրավաբանություն, իրավագիտություն

Էջեր - 49

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Իրավաբանական անձանց հասկացությունը, հատկանիշները և դասակարգումը
1.1. Իրավաբանական անձի հասկացությունը և հատկանիշները
1.2. Իրավաբանական անձանց դասակարգումը
Գլուխ 2. Իրավաբանական անձանց ստեղծումը
2.1. Իրավաբանական անձի ստեղծման առանձնահատկությունները
1.2. Հիմնադիր փաստաթղթերի փաթեթի նախապատրաստումը
Հիմնադիր ժողովի արձանագրության ձեվակերպմանն առաջադրվող պայմանները
1.3. Իրավաբանական անձի հասցեն, պայմանները և գրանցման վայրը
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական ան-ձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին ԼՂՀ օրենք, ընդունվել է 20.04.2015, ուժի մեջ է մտել 01.01.2016, ՀՕ-30-Ն:
2. Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ԼՂՀ օրենք, ընդունվել է 19.03.2003, ուժի մեջ է մտել 22.05.2003, ՀՕ-41:
3. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին ԼՂՀ օրենք, ընդունվել է 20.06.2002, ուժի մեջ է մտել 03.07.2002, ՀՕ-224:
4. Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին ՀՀ օրենք, ընդունվել է 03.04.2001, ուժի մեջ է մտել 18.08.2001, ՀՕ-169:
5. Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենք, ընդունվել է 25.09.2001, ուժի մեջ է մտել 06.12.2001, ՀՕ-232:
6. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին ՀՀ օրենք, ընդունվել է 24.10.2001, ուժի մեջ է մտել 07.12.2001, ՀՕ-252:
7. Ավետիսյան Վ. Դ., Բաժնետիրական իրավունք, Երևան, ԵՊՀ, 2005:
8. Բարսեղյան Տ. Կ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, առաջին մաս, երկրորդ հրատարակություն, Երևան, 2004:
9. Բարսեղյան Տ. Կ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, Առաջին մաս, Երևան, 2008:
10. ..

Պատվիրել այս աշխատանքը