Թեմա - Ֆրանսիայի քաղաքացիական դատավարության իրավունքի աղբյուրները

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 1400 դրամ

Առարկա - Քաղաքացիական դատավարություն

Էջեր - 7

Գրականության ցանկ
1. Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран / под ред. В.В. Безбаха. – М.: Зерцало,2008.
2. В.К. Пучинский. Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под ред. В.В. Безбаха и В.К. Пучинского. М.: МЦФЭР, 2004.
3. Понятие и источники гражданского процессуального права Англии, США, Франции. М.: УДН, 1988.
4. Участники буржуазного гражданского процесса. М.: УДН, 1991.

Պատվիրել այս աշխատանքը