Թեմա - Կառավարման գիտության զարգացման նախադրյալները և փուլերը

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 2400 դրամ

Էջեր - 12

Բովանդակություն
Բովանդակություն
Ներածություն
Կառավարման էությունը և զարգացման փուլերը
Կառավարման գիտության զարգացման նախադրյալները
Կառավարման գիտության զարգացումը և կառավարման տեսության դասական դպրոցները
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1.Յու.Մ.Սուվարյան – «Մենեջմենթ», Երևան, 2003. 2.Խ.Ա.Մխիթարյան - «Մենեջմենթ», Երևան, 2004. 3.М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури – «Основы менеджмента», Москва, 1997. 4.И.Н.Герчикова, «Менеджмент», учебник, Москва, 1997. 5.Р.Л.Дафт, «Менеджмент», Москва, 1999 6.Семенова И.И. «История менеджмента»: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000

Պատվիրել այս աշխատանքը