Թեմա - Ինվեստիցիաների արդյունավետության ցուցանիշները և դրանց պլանավորումը

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 3000 դրամ

Էջեր - 15

Բովանդակություն
Ներածություն
Ինվեստիցիաների արդյունավետության ցուցանիշները և դրանց պլանավորումը
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1.Լ. Բադանյան, «Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը արտադրական կազմակերպությունում»: Երևան, «Տնտեսագետ», 2000 2.Ե. Պարսեղյան, «Իրական ինվեստիցիաների կապիտալ ներդրումների արդյունավետության գնահատման ցուցանիշների համակարգը», Երևան, «Տնտեսագետ», 2003 3.В.Н.Глазунов. «Финансовый анализ о оценке риска реальных инвестиций». Москва. Финстатинформ, 1997.

Պատվիրել այս աշխատանքը