Թեմա - Զբոսաշրջային գործակալությունների կառավարումը

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 2200 դրամ

Էջեր - 12

Գրականության ցանկ
1.Բ. Ս. Սելվինազյան, Ռ. Մ. Հաջոյան Զբոսաշրջության մարքեթինգ, Եր., 2004 2.Биржаков, М.Б. Введение в туризм: учебник / М.Б. Биржаков. – М.:, 2004 3.Гуляев, В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие / В.Г. Гуляев . - М.: Финансы и статистика, 2003 4.Квартальнов, В.А. Международный туризм: политика развития: учеб. пособие / В.А. Квартальнов. – М.:, 2003

Պատվիրել այս աշխատանքը