Թեմա - Տնտեսական աճի դինամիկան

Տեսակ - Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ

Գին - 2200 դրամ

Առարկա - ՄիկրոԷկոնոմիկա

Էջեր - 11

Բովանդակություն
Ներածություն
Տնտեսական աճի դինամիկան և տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ ԿԲ 2016թ. 1-ին կիսամյակի ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, Երևան, 2017թ
2. ՀՀ ԿԲ 2015թ ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, Երևան, 2016թ
3. ՀՀ ԿԲ 2014թ ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, Երևան, 2015թ
4. Ներդրումային քաղաքականության մասին Հայեցակարգ, 2005թ
5. ՀՀ 2014-2025թթ. Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր
6. Մակրոտնտեսական վերլուծություն և կանխատեսում, Ուսումնական ձեռնարկ, տնտ, թեկնածու, պրոֆեսոր Ի. Տիգրանյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Երևան, «ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ» հրատարակչություն 2011

Հատված

Տնտեսական աճը բարդ ու բազմակողմանի տնտեսական երևույթ է, տնտեսագիտության տեսության և տնտեսական քաղաքականության կարևոր հիմնախնդիրներից մեկը։ Տնտեսական աճը երկրի տնտեսության զարգացման ամփոփ բնութագրիչն է, որը պայմանավորված է ոչ միայն արտադրական ռեսուրսներով, քաղաքականությամբ, օրենսդրությամբ, այլև բազմաթիվ հոգեբանական ու սոցիալական գործոններով։ Տնտեսական աճի պարամետրերը և դրանց դինամիկան լայնորեն կիրառվում են ազգային տնտեսությունների զարգացման բնութագրման համար, տնտեսության պետական կարգավորման մեջ: Տնտեսական աճը ուսումնասիրվել է բոլոր սերունդների տնտեսագետ-տեսաբանների կողմից:

Պատվիրել այս աշխատանքը