Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Հայոց լեզու

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Թվականական կազմությունների ոճական և գործնական կիրառությունները

5
1000
2

Անկանոն բայերի զարգացումը արդի արևելահայերենում

14
2800
3

Առաջաբանի էությունը, գործառույթները և տեսակները

12
2400
4

Համադրական արժեքաբանական հիմունքներ

12
2400
5

Թվականական կազմությունների ոճական և գործառական կիրառությունները

5
1000
6

Ուղղագրության ուսուցման ձևերն ու մեթոդները տարրական դասարաններում

17
3400
7

«Նախադասություն» բնորոշ հատկանիշներն ու սահմանումը

10
2000
8

Դերբայական դարձված, կետադրությունը

11
2200
9

Քերականության ուսումնասիրումը 3-րդ դասարանում

21
4200
10

«Հաճի Մուրատ» վեպի կերպարային համակարգը

13
2600