Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Հաշվապական հաշվառում և աուդիտ

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Որոշումների կայացումը ռելևանտ տեղեկատվության հիման վրա

13
2600
2

Ֆինանսական հաշվետվության կազմման նախապատրաստման աշխատանքները

13
2600
3

Հաշվապահական հաշվառման հաշիվներ և կրկնակի գրանցում

10
2000
4

Ոչ նյութական ակտիվների օտարման հաշվառումը

8
1600
5

Դիբիտորական պարտք և պաշարների գույքագրում

10
2000
6

Սինթետիկ հաշվառումը համակարգչային ծրագրերով

11
2200
7

Հաշվետվությունները համակարգչային ծրագրերով

10
2000
8

Հաշվարկային հաշվով և արտարժութային հաշվով իրականացվող գործառույթների հաշվառումը

12
2400
9

Արագամաշ առարկաների հաշվառումը համակարգչային ծրագրերով

10
2000
10

Ֆինանսական արդյունքների աուդիտի խնդիրները, էմիսիոն եկամտի աուդիտ, կանոնադրական կապիտալի աուդիտի փուլերը

16
3200