Թեմա - Ռիթմիկ մարմնամարզության դերն ու նշանակությունը նախադպրոցականի ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում

Տեսակ - Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ

Գին - 2800 դրամ

Առարկա - Ֆիզկուլտուրա

Էջեր - 14

Բովանդակություն
Ներածություն
Ռիթմիկ մարմնամարզության դերն ու նշանակությունը նախադպրոցականի ֆիզիկական դաստիարակության ընթացքում
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1.Գրիգորյան Վ. Հ. Հոգեֆիզիոլոգիա. – Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2007
2.Ղազարյան Ֆ.Գ., Գրիգորյան Ա..Ա. Ֆ իզիկական դաստիարակության տեսություն Երևան. – 1997թ.
3.Ղազարյան Ֆ.Գ.` Սպորտային պատրաստության հիմունքներ, Երևան, 1993
4.Лотоненко А.В., Е.А.Стеблецов. Физическая культура и ее виды в реальных потребностях студенческой молодежи. Т.и П. Ф.К. Москва. 1996.
5.Матвеев. Теория и методика физической культуры. – М.,1983г.
6.Нарзулаев С.Б.. Самоорганизация в реформе вузовского физического воспитания. Москва. 2001.
7.Солнцева В. А. 200 упражнений для развития общей и мелкой моторики у дошкольников и младших школьников: пособие для родителей и педагогов/В. А. Солнзева, Т. В. Белова – М.: АСТ: Астрель. 2007.-93 с.
8.Тер-Ованесян А.А. Педагогические основы физического воспитания. – М., 1978г.,

Պատվիրել այս աշխատանքը