Թեմա - Բռնցքամարտիկի տեխնիկան

Տեսակ - Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ

Գին - 2700 դրամ

Առարկա - Ֆիզկուլտուրա

Էջեր - 18

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Գրական աղբյուրների վերլուծություն
2. Աշխատանքի նպատակը և խնդիրները
3. Հետազոտություններից ստացված արդյունքների վերլուծությունը
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. Բռնցքամարտիկի տեխնիկան և տակտիկան, Երևան, 1992

2. Դավթյան Դ., Անտոնյան Ա., Բռնցքամարտ, Երևան, 2002

3. Դավթյան Դ., Անտոնյան Ա., Մարզական գործընթացիի կազմակերպման որոշ ուղղությունները բռնցքամարտում, Երևան, 2004

4. Ղազարյան Ֆ, Սպորտային պատրաստության հիմունքներ, Երևան, 1993

5. Ղազարյան Ֆ, Գրիգորյան Ա, Ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն, Երևան, 1997

6. Սպորտային պատրաստության հիմունքներ, Երևան, 1993

Պատվիրել այս աշխատանքը