Թեմա - Աշխատունակություն և դիմացկունություն

Տեսակ - Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ

Գին - 400 դրամ

Առարկա - Ֆիզկուլտուրա

Էջեր - 20

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Աշխատունակություն և դիմացկունություն
2. Օրգանիզմի ռեակցիաները ֆիզիկական և ոչ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություններին
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. Ղազարյան Ֆ.Գ., Գրիգորյան Ա. Ա., Ֆիզիկական դաստիա¬րա¬կու¬թյան տե¬սություն, Առաջին մաս. Երևան, 1997
2. Косицкого Г.И. Физиология человека. - М., Медицина, 1985,
3. Шеррер Ж. Физиология труда (эргономия). М.:Медицина, 1973
4. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена. М., Просвещения, 1990.

Պատվիրել այս աշխատանքը