Թեմա - Աշխատունակության գործունակության ու դիմացկունության էությունը, աշխատունակության կորը, դիմացկունություն, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն

Տեսակ - Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ

Գին - 4600 դրամ

Առարկա - Ֆիզկուլտուրա

Էջեր - 23

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Աշխատունակության, գործունակության ու դիմացկունության էությունը, աշխատունակության կորը
2.Դիմացկունություն,
3. Օրգանիզմի ռեակցիաները ֆիզիկական և ոչ ֆիզիկական բեռնվածություններին
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. Միքայելյան Ն.Գ. «Ֆիզիոլոգիա» (օնտոգենեզի և անատոմիայի հիմունքներով): Երևան, «Լույս», 1990, 440 էջ:
2. Կարապետյան Ս.Կ., Շախրերյան Ս.Ա. «Տարիքային ֆիզիոլոգիա», Երևան, 1981.
3. Դինամիկական ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության պայմաններում ուսանողների սրտի ռիթմի փոփոխությունների մաթեմատիկական վերլուծությունը Ս.Մ. Մինասյան, Է.Ս. Գևորգյան, Հ.Տ. Աբրահամյան, Ծ.Ի. Ադամյան, pdf
4. «Физические тренировки как средство укрепления здоровья». Обзоры по важнейшим проблемам медицины, Москва. 1988
5. Дембо А.Г. «Врачебный контроль в спорте» .Москва. Медицина.
6. Захаров Е.Н. и др. Энциклопедия физической подготовки.-М.:Лептос, 1994
7. Косицкого Г.И. Физиология человека. - М., Медицина, 1985
8. Под ред. Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной физиологии. - М., Высш. шк., 1986.
9. Под ред. Сапина М.Р. Анатомия человека. В 2 томах. - М., Медицина, 1993.
10. Руководство по практическим занятиям по физиологии. Учебное пособие. Под редакцией Косицкого Г.И., Полянцева В.А. – М., Медицина, 1988, 288с.
11. Физиология человека (курс лекций в 2-х книгах). Учебник под редакцией Агаджаняна Н.А. и Теля Л.З., Алма-Ата, Казахстан, 1992.
12. .........

Պատվիրել այս աշխատանքը