Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Բնապահպանություն, էկոլոգիա, բնօգտագործում, բուսաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Երկրագնդի լանդշաֆտային թաղանթ

18
3600
2

Ջրային վտանգների վերլուծությունը

17
3400
3

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն ու պահպանումը

14
2800
4

Շրջակա միջավայրի պահպանման ժամանակակից քաղաքականությունը և ռազմավարության գերակայությունները

18
3600
5

ՄԱԿ-ի Բնապահպանական հարցերով զբաղվող կառույցների գործունեությունը

17
3400
6

ՀՀ տնտեսական զարգացման էկոլոգիական հետևանքները

17
3400
7

Հարկային քաղաքականությունը բնօգտագործման ոլորտում

22
4400
8

Երևան քաղաքի մթնոլորտի աղտոտվածության և նրա բարելավման ռազմավարությունը

11
2200
9

Բնապահպանության և բնօգտագործման ոլորտի օրենսդրական դաշտը ՀՀ-ում

17
3400
10

Բնական գործոնի ներառումը տնտեսական զարգացման ցուցանիշներում

16
3200