Թեմա - Մաքսանենգության քրեաիրավական բնութագիրը

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 27000 դրամ

Առարկա - Քաղաքացիական իրավունք

Էջեր - 54

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Մաքսանենգության քրեաիրավական ու կրիմինոլոգիական առանձնահատկությունները
1.1. Մաքսանենգության հանցակազմի օբյեկտիվ եվ սուբյեկտիվ կողմի հատկանիշները
1.2. Մաքսանենգության որակման առանձնահատկությունները ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումների լույսի ներքո
1.3. Մաքսանենգության կրիմինոլոգիական առանձնահատկությունները եվ մաքսանենգություն կատարող անձանց հատկանշական գծերը
Գլուխ 2. Հայաստանի Հանրապետությունում մաքսանենգության քրեաիրավական պատասխանատվության զարգացման առանձնահատկություններն եվ միջազգային փորձը
2.1. ՀՀ-ում մաքսանենգության ապաքրեականացման առանձնահատկությունները եվ քրեական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները
2.2. Մաքսնանեգության որակման առանձնահատկություններն արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական օրենսդրություններով
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
Իրավական ակտեր
1)Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով, ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում Հոդ. 1118:
2)ՀՀ քրեական օրենսգիրք, ընդունվել է 18.04.2003, ուժի մեջ է մտել 01.08.2003, ՀՕ-528-Ն:
3)Պայմանագիր մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի մասին, ընդունվել է
27.11.2009, ուժի մեջ է մտել 02.01.2015, ՀՀՊՏ 2015.01.21/3 (1092) Հոդ. 29:
4)ՀՀ օրենքը մաքսային կարգավորման մասին, Ընդունվել է 2014 թվականի դեկտեմբերի 17-ին, ուժի մեջ է մտել 02.01.2015, ՀՕ-241-Ն:
5)ՀՀ օրենքը ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին, ՀՀՊՏ 2016.06.15/46(1226) Հոդ.533:
6)Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի Ա. Գրիգորյանի վերաբերյալ 2009 թ. դեկտեմբերի 18-ի ԵՔՐԴ/0502/01/08 որոշում:
7)Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի Մաջիդ Սոլթանիի վերաբերյալ գործով որոշում, ԵՄԴ/0039/01/09, կայացվել է 2010թ. փետրվարի 12-ին, կետ 11:
8)Уголовный кодекс Республики Сан-Марино, СПб., 2002:
9)Уголовный кодекс Голландии, СПб., 2001:
10)Уголовный кодекс Швейцарии. СПб., 2002:
11)Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской Республики Иран, СПб., 2008:
Մասնագիտական գրականության ցանկ
12) Առաքելյան Ս. Վ., Գաբուզյան Ա. Հ., Խաչիկյան Հ. Մ., Մաղաքյան Ն. Ս. և ուրիշներ, Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք, Հատուկ մաս, խմբ. Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, 2007:
13)Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ, ընդհանուր գիտական խմբագ¬րությամբ Ա. Մկրտումյանի, Դ Ավետիսյանի, Վ. Ենգիբարյանի, Ռ. Մելիքյանի, Եր., «Ասողիկ» 2011:
14)Միրզոյան Գ., Մաքսանենգություն կատարողների անձը բնութագրող առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում, Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (68), 2015:
15)Ուղեցույց քրեական գործերով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումների, ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն, Երևան, 2015:
16)Սուքիասյան Գ. Ա., Մաքսային իրավունք, Երևան, 2008:
17)Астемиров З. А. Криминология: Курс лекций. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2002:
18)Абдуллаева Х А. Личностная характеристика субъектов контрабанды наркотических
Շարունակելի...

Պատվիրել այս աշխատանքը