Թեմա - Բնակչության ծնելիության վիճակը և զարգացումը ՀՀ-ում

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 32000 դրամ

Առարկա - Քաղաքացիական իրավունք

Էջեր - 64

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. ՀՀ ազգաբնակչության կազմը և դինամիկան
1.1. ՀՀ-ում բնակչության ընդհանուր բնութագիրը
1.2. Ծնելիության ուսումնասիրման տեսական հիմունքները
Գլուխ 2. ՀՀ բնակչության ծնելիությունը
2.1. ՀՀ բնակչության ծնելիության մակարդակը և նրա դինամիկան
2.2. Ծնելիության վրա ազդող ժողովրդագրական սոցիալ-տնտեսական գործոնների ուսումնասիրումը
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1.Պետրոսյան, Ա. Ն., Հակոբյան Հ. Մ., Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009թ.
2.Հովհաննիսյան Հ. Կ., Ֆահրադյան Մ. Վ., Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Տնտեսագետ, 2000թ.,
3.Հակոբյան Կ. Հ., Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն, ուսումնական ձեռնարկ, Յունիթ 1,2, Երևան, 2004թ.,
4.Հակոբյան Կ., Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն: Յունիթ 1, Բնակչության, աշպատանքի և ազգային հարստության վիճակագրություն, Երևան, 2004թ.,
5.Հակոբյան Հ. Մ., Մատինյան Ա. Ս., Տեստեր վիճակագրությունից, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Տնտեսագետ, 2001թ.,
6.Հակոբյան Հ. Մ., Ազգային հարստության վիճակագրություն, Երևան, Տնտեսագետ, 2004թ.,
7.Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու 2006թ.,
8.Մ. Ֆահրադյան` ՀՀ ազգաբնակչություն Երևան 2010թ.,
9.Մ. Ֆահրադյան` Բնակչության կառուցվածքի վերարտադրության տարածքային հիմնախնդիրները ՀՀ-ում Երևան 2010թ.,
10.armstat.am,
11.Колосникова И. И., Социально-экономическая статаистика. Учебное пособие. М.: 2002г.,
12.Салин В. Н., Социально-экономическая статаистика. Практикум.-М.: Финансы и статистика, 2006г.,
13.Статистика: Учебное пособие. Под ред. В. Г. Ионина 2-е изд., перераб. и доп., М.: ИНФРА-М, 2006г.,
Շարունակելի...

Պատվիրել այս աշխատանքը