Թեմա - Քաղաքացիական դատավարության փուլերը

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 29000 դրամ

Առարկա - Քաղաքացիական դատավարություն

Էջեր - 58

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Քաղաքացիական դատավարության փուլերի ընդհանուր բնութագիրը
1.1. Քաղաքացիական դատավարության փուլերի հասկացությունը
1.2. Քաղաքացիական դատավարության փուլերը
Գլուխ 2. Քաղաքացիական գործերի քննության ընթացակարգը ՀՀ դատարաններում
2.1. Քաղաքացիական գործի հարուցումը դատարանում
2.2. Քաղաքացիական գործերի նախապատրաստումը դատաքննության
2.3. Դատաքննություն
2.4. Դատական ակտերի տեսակները
2.5. Քաղաքացիական գործերի քննությունր վճռաբեկության կարգով
2.6. Կատարողական վարույթ
Եզրակացություն և առաջարկություններ

Գրականության ցանկ
1.Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում Հոդ. 1118:
2.Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունվել է՝ 05.05.1998, ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50):
3.Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, ընդունվել է՝ 17.06.1998, ՀՀՊՏ 1998.09.09/20(53):
4.Դավթյան Ա. Հ., Քաղաքացիական դատավարություն, Երևան, 2007, 223 էջ:
5.Պետրոսյան Ռ. Գ., ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն, Երևան, 2012, 692 էջ:
6.Պետոոսյան Ռ. Գ., Քաղաքացիական գործերի հարուցումը, նախապատրաստումը, քննությունը (Ուսումնական ձեռնարկ) Երևան, 1999, 96 էջ:
7.Պետրոսյան Ռ. Գ., ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն, Երևան, 2007, 767 էջ:
8.Ավետիսյան Դ., Ենգիբարյան Վ., Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան և դրա ներպետական կիրառումը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, 2008, 24-34 էջեր:
9.Бабалян Л., Римское право и современность, Вопросы правоведения, 1998, 356 стр.
10.Борисова Е. А. Апелляция в гражданском процессе, М., 1997,160 стр.
11.Борисова Е. А., Апелляция в гражданском процессе, М., 2000, 224 стр.
12.Виленский Б. В. Подготовка судебной реформы 20 ноября 1864г в России Изд Саратовского университета. 1963, 145 стр.
Շարունակելի...

Պատվիրել այս աշխատանքը