Թեմա - Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի աղբյուրները

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 30.000 դրամ

Առարկա - Քաղաքացիական դատավարություն

Էջեր - 65

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի աղբյուրների հասկացությունը և դասակարգումը
1. Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի աղբյուրների հասկացությունը և կազմը
2. Անալոգիայի հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում
3. Դատական նախադեպը և դատական պրակտիկան
4. Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի նորմերի գործողությունը ժամանակի մեջ, տարածության վրա և ըստ անձանց շրջանակի
Գլուխ 2. Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի աղբյուրների առանձին տեսակներ
1. ՀՀ Սահմանադրությունը քաղաքացիական դատավարության աղբյուրների կազմում
2. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը որպես հիմնական աղբյուր
3. Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի նորմեր պարունակող այլ օրենքները
4. Միջազգային պայմանագրերը քաղաքացիական գործերով
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. "Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին" Եվրոպական Կոնվենցիա: Ընդունվել է 4 նոյեմբերի, 1950թ., Հռոմում:
2. Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր: Ընդունվել է 10 դեկտեմբերի, 1948թ. ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի կողմից Փարիզում:
3. "Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին" միջազգային դաշնագիր` կից կամընտիր արձանգարությամբ: Ընդունված 16 դեկտեմբերի, 1966թ.:
4. "Քաղաքացիական դատավարության մասին" կոնվենցիա: Ընդունվել 1 մարտի, 1954թ., Հաագայում:
5. "Օտարերկրյա արբիտրաժային որոշումների ճանաչման և կիրառման մասին" Նյու-Յորքի կոնվենցիա: Ընդունվել է 10.06.1958թ. Նյու-Յորքում
6. ՀՀ Սահմանադրություն: Ընդունվել է 05.06.1995թ., փոփոխվել 27.11.2005թ.
7. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք: Ընդունվել է 17.06.1998թ., փոփոխվել 26.10.2011թ.
8. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք: Ընդունվել է 01.07.1998թ, փոփոխվել և լրացվել 14.09.2011թ.
9. ՀՀ դատական օրենսգիրք: Ընդունվել է 22.02.2007թ., փոփոխվել և լրացվել է 08.12.2011թ.
10. ............

Պատվիրել այս աշխատանքը