Թեմա - Դատական համակարգը

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 58.000 դրամ

Առարկա - Քաղաքացիական դատավարություն

Էջեր - 116

Բովանդակություն
Նախաբան
Գլուխ 1. Դատական ապացուցման ընդհանուր հասկացությունը
1.1Դատական ապացուցման հասկացությունը, նպատակը
1.2Դատական ապացույցների հասկացությունը և ապացուցման միջոցները
1.3Ապացուցման առարկան
1.4Կողմերի միջև ապացույցների ներկայացման պարտականությունների բաշխումը
Գլուխ 2. Փաստեր, որոնք ապացուցման ենթակա չեն: Ապացուցման ոչ ենթակա փաստերի նշանակությունը, որոնք նախապես պարզված են հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից
Գլուխ 3. Դատական հանձնարարություններ
3.1Դատական հանձնարարությունների հասկացությունը
3.2Դատական հանձնարարությունների կատարման կարգը
3.3Ապացույցների դասակարգումը
3.4Ապացույցների վերաբերելիությունը և թույլատրելիությունը
3.5Ապացույցների գնահատումը և հետազոտումը
3.6Ապացույցների տեսակները և միջոցները
Կողմերի և երրորդ անձանց բացատրություններն որպես ապացուցման միջոց
3.7Վկաների ցուցմունքներն որպես ապացուցման միջոց
3.8Գրավոր ապացույցներն որպես ապացուցման միջոց
3.9Իրեղեն ապացույցներն որպես ապացուցման միջոց
3.10Ապացույցների ապահովումը և կարգը
Վերջաբան

Գրականության ցանկ
1. «ՀՀ Սահմանադրություն», 1995թ.
2. «ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք» 20(53), 1998թ.
3. Ռ. Գ. Պետրոսյան «ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության դասագիրք», ԵՊՀ հրատ., Երևան 1999թ.
4. Б. Т. Матюшин «Общие вопросы оценки доказательств и доказывания». Хабаровск 1987г.
5. М. К. Треушников «Гражданский процесс», М., 1999г.
6. В. В. Ярков 3-е издание, «Гражданский процесс», М., 1999г.
7. В. В. Ярков и И. В. Решетникова, «Гражданское право и гражданский процесс в современной России», М., 1999г.
8. И. В. Решетникова «Доказательственное право в гражданском судопроизводстве». Екатеринбург, 1997г. с. 10-80
9. А. Ф. Клейман «Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права». М., 1967г. с. 47
10. .........

Պատվիրել այս աշխատանքը