Թեմա - Դատական ապացույցներ

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 29.000 դրամ

Առարկա - Քաղաքացիական դատավարություն

Էջեր - 58

Բովանդակություն
Նախաբան
Գլուխ 1 Դատական ապացուցման հասկացությունը և նպատակը
1.1 Դատական ապացուցման և ապացույցների հասկացությունը
1.2 Փաստական տվյալներ և ապացուցման միջոցներ
Գլուխ 2 Ապացուցման առարկայի հասկացությունը
2.1 Ապացուցման առարկան որոշելը կոնկրետ քաղաքացիական գործերով
2.2 Նյութաիրավական բնույթի և բացառապես դատավարական բնույթ ունեցող իրավաբանական փաստեր
2.3 Ապացուցողական փաստեր
2.4 Ապացուցելուց ազատելու հիմքերը: Դատարանի կողմից հանրահայտ ճանաչված փաստեր
Գլուխ 3 Ապացուցման պարտականությունը կողմերի միջև բաշխելը
3.1 Դատարանի ակտիվ դերը գործի համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը հաստատող ապացույցներ պահանջելու հարցում
3.2 Ապացույցների վերաբերելիությունը և ապացուցման միջոցների թույլատրելիությունը
3.3 Ապացույցների հետազոտումը և գնահատումը
Վերջաբան

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ Սահմանադրություն` փոփոխություններով և լրացումներով (2005)
2. ՀՀ Դատական օրենսգիրք 21.02.2007, ՀՀՊՏ 2007/20 18.04.2007
3. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք` փոփոխություններով և լրացումներով 01.03.2009
4. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք 05.05.1998 ՀՀ ՊՏ 1998/17 10.08.1998
5. Պետրոսյան Ռ. Գ. Ապացուցումը և ապացույցները քաղաքացիական դատավրությունում /ուսումնական ձեռնարկ/, ԵՊՀ, Եր. 1984
6. Պետրոսյան Ռ.Գ. Ապացուցում և ապացույցներ /ուսումնական ձեռնրկ/ ԵՊՀ, Եր. 1999
7.Белкин Р.С. Теория доказывания. – М., 1998
8. Жуйков В.М. Проблемы гражданского процессуального права. М., 2001
9. Клейнман А.Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права. М., 1967
10...........

Պատվիրել այս աշխատանքը