Թեմա - Օրենսդրության զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 35000 դրամ

Առարկա - Իրավաբանություն, իրավագիտություն

Էջեր - 70

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Օրենսդրության հասկացությունը և դրա իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները
1.1. Օրենսդրության համակարգի տարրերի ստորակարգային բնույթը իրավունքի աղբյուրների համակցության մեջ
1.2. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համակարգի կառուցման և գործողության հիմնական սկզբունքները
Գլուխ 2. Օրենսդրության համակարգումը որպես օրենսդրության զարդացման իրավական ձև
2.1. Իրավական ակտերի (օրենսդրության) համակարգման հասկացությունը, համակարգման պատճառները և նշանակությունը:
2 2. Օրենսդրության համակարգման տեսակները, կոդիֆիկացիա, կոնսոլիդացիա, ինկորպորացիա
2.3. 1990 թ. օգոստոսյան Անկախության հռչակագիրը որպես օրենսդրության զարգացման ծրագիր
2 4. ՀՀ օրենսդրության զարգացման սահմանադրական հիմունքների հրմնախնդիրները։ Սահմանադրական օրենքները օրենսդրության համակարգում 1990-1995 թթ.
2 5. Տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, էկոլոգիական ոլորտներում ՀՀ օրենսդրության համակարգումը 1990-1995 թթ..
2 6. 1995 թ. Սահմանադրության ընդունումը և հետսահմանադրական օրենսդրության համակարգումը, դրա զարգացման միտումները և Հիմնախնդիրները
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
Իրավական աղբյուրներ
1. ՀՀ Սահմանադրական դատարան, Հաղորդում 2009 թ. ընդունած որոշումների կատարման վիճակի վերաբերյալ, Երևան, 2010 թ.։
2. Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, 1948թ.։ Մարդու իրավունքների վերաբերյալ ՀՀ մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրեր։ Փաստաթղթերի ժողովածու, գիրք Ա, Երևան, 2001, 12-21 էջեր։
3. Հայաստանի Հանրապետության Սահամանադրություն, ընդունվել է ՀՀ հանրաքվեով 1995թ. հուլիսի 5-ին, Եր., Մխիթար Գոշ, 1997, 93 էջ։
4. Հայաստանի Հանրապետության Սահամանադրություն (փոփոխություններով), ընդունվել է ՀՀ հանրաքվեով 1995թ. հուլիսի 5-ին, փոփոխությունները կատարվել են ՀՀ հանրաքվեով 2005թ. նոյեմբերի 27-ին, Եր., 2007, 52 էջ։
5. Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության Սահմանադրություն (Հիմնական օրենք)։ Ընդունված է ՍՍՀՄ Գերագույն Սովետի իններրորդ գումարման արտահերթ նստաշրջանում 1977 թ. հոկտեմբերի 7-ին, Հայաստան հրատարակչություն, 1978)։
6. Հայաստանի սոցիալիստական սովետական Հանրապետության
Սահմանադրություն (Հիմնական օրենք), ընդունված է ՀՍՍՀ 9-րդ գումարման ԳԽ արտահերթ 7-րդ նստաշրջանում, 1978 թ. ապրիլի 14-ին, Երևան, «Հայաստան» հրատ., Երևան, 1978, 64 էջ։
7. Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների ժամանակագրական ժողովածու (1990-1995 թթ..), Երևան, 1995, 928 էջ։
8. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 1998թ, մայիսի 5-ին, Երևան, 2006 թ., էջ 7-10։
9. .....

Պատվիրել այս աշխատանքը