Թեմա - Տարածքային քաղաքականության իրականացման իրավական և վարչական լծակների դերը

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 33000 դրամ

Առարկա - Իրավաբանություն, իրավագիտություն

Էջեր - 66

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1 Տարածքային քաղաքականության դերը տնտեսական զարգացման ընթացքում
1.1 Տարածքային զարգացման կարգավորման և ծրագրավորման մեթոդաբանական հիմքերը
1.2 Տարածքների զարգացման փոխհարաբերությունները և դրանց իրավական և վարչական կարգավորման հիմնախնդիրները
Գլուխ 2 Տարածքային քաղաքականության իրականացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2.1 Տարածքային քաղաքականության իրականացման արտասահմանյան փորձը
2.2 Տարածքային քաղաքականության իրականացման տարբեր լծակների կիրառման առանձնահատկություններ ՀՀ-ում
Գլուխ 3. Տարածքային քաղաքականության բարելավման ուղղությունները ՀՀ-ում
3.1 Տարածքային քաղաքականության ռազմավարական միտումները և ուղղությունները
3.2 Տարածքային քաղաքականության իրավական և վարչական լծակների արդյունավետության բարձրացման հեռանկարները ՀՀ-ում
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, ՀՀՊՏ 2005.12.05/ Հատուկ թողարկում, հոդ. 1426
2. ՀՀ օրենքը «Հայասատանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին», ՀՀՊՏ 1997.08.11/18
3. ՀՀ օրենքը «Վարչատարածքային բաժանման մասին», ՀՀԱԺՏ 1995/9
4. ՀՀ օրենքը »Տեղական ինքնակառավարման մասին», ՀՀՊՏ 2002.06.21/21(196), հոդ. 473, ՀՕ-337
5. ՀՀ օրենքը «Ֆինանսական համահարթեցման մասին», ՀՀՊՏ 1998.12.31/33(66), ՀՕ-262
6. Հայաստանի Հանարպետության 2010 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն, ՀՀՊՏ 2011.06.14/34(837).1, հոդ. 822.1, ԱԺՈ-279-Ն
7. Հայաստանի Հանարպետության 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն, ՀՀՊՏ 2012.10.19/51(925).1 , հոդ. 1127.1, ԱԺՈ-026-Ն
8. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀՊՏ N3(669), Երևան 2009
9. «Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին» ՀՀ նախագահի 06.05.97թ. ՆՀ-728 հրամանագիր
10. ......

Պատվիրել այս աշխատանքը