Թեմա - Գործադիր իշխանության մարմնի լիազորությունները (ՀՀ նյութերով)

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 39000 դրամ

Առարկա - Իրավաբանություն, իրավագիտություն

Էջեր - 78

Բովանդակություն
Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1.1 Գործադիր իշխանության էությունը, մարմինների ձևավորման ու գործունեության առանձնահատկությունները
1.2 Գործադիր իշխանության կազմակերպման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
1.3 1.3 ՀՀ գործադիր իշխանության համակարգը, կառուցվածքը
ԳԼՈՒԽ 2. ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
2.1 Իշխանության գործադիր մարմնի փոխհարաբերությունները այլ մարմինների հետ
2.2 Իշխանության գործադիր մարմնի գործունեության ոլորտները
2.3 Իշխանության գործադիր մարմնի գործունեության արդյունավետության հիմնախնդիրները
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ Սահմանադրություն, 1995 թ,
2. ՀՀ Սահմանադրություն 2005 թ փոփոխություններով
3. ՀՀ Սահմանադրություն 2015 թ փոփոխություններով
4. Տեղական ինքնակառավարման մաիսն ՀՀ օրենք, Ընդունման ամսաթիվը 07.05.2002, Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2002.06.21/21(196)
5. Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների ժողովածու (1990-1995թթ.).- Եր.: 1995թ.- էջ 158
6. Հայաստանի Հանրապետության և կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին 12 հունվարի 2017 թվականի N 122 - Ն
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եվ նրան ենթակա պետական կառավարման այլ մարմինների գործունեության կազմակերպման, Հավելված ՀՀ Նախագահի 2007 թ. հուլիսի 18-ի ՆՀ-174-Ն, սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2007.07.25/37(561), Ընդունման ամսաթիվը 18.07.2007
8. Հայաստանի ՀանրապետությաՆ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ, մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից, Ե, հոկտեմբեր - 2014թ.
9. ՀՀ կառավարության գործունեության կարգը սահմանելու մասին ՀՀ Նախագահի ՆՀ-1064 հրամանագիր, http://www.gov.am/files/library/50.pdf
10. Խալափյան Բ., Հանրային կառավարման համակարգն արտասահմանյան երկրներում, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2012
...

Հատված

Գործադիր իշխանությունը պետության մեջ հանրային իշխանության կարևոր թևն է, որը կրող մարմինները իրականացնում են պետության գործառույթների գերակշիռ մասը: Կարող ենք միանշանակ ասել, որ պետության իրական կառավարումը տեղի է ունենում գործադիր իշխանության միջոցով: Ընդհանրապես, գործադիր իշխանության հիմնական կոչումը պետություններում կառավարչական գործընթացում Սահմանադրության և օրենքների պրակտիկ կիրառման կազմակերպումն է, որն ուղղված է, բնակչության կարիքների և հանրային շահերի բավարարմանը:
Գործադիր իշխանության կառուցվածքը սահմանում է գործադիր իշխանության մարմինների փոխհարաբերությունները և պաշտոնատար անձանց իրավասությունների շրջանակը: Գործադիր իշխանության հիմնական հատկանիշներն են պետական իշխանության ներդաշնակությունը և համեմատաբար ինքնուրույնությունը, կյանքի է կոչում պետական քաղաքականությունը, օրինական է իր բնույթով և խնդիրներով, ունի հստակ կազմակերպված կառուցվածք, գործունեությունն ունի գործադիր-կարգադրիչ բնույթ, հանդիսանում է նյութական ռեսուրսների և հարկադիր բնույթի իշխանական լիազորությունների բացառիկ ունեցողը:
Հաճախ պետական իշխանության մարմին և գործադիր իշխանության մարմին հասկացությունները օգտագործվում են որպես համարժեք, սակայն գործադիր իշխանության մարմինները ունեն վարչական իրավասուբյեկտություն և գործունակություն, որը ծագում է նրանց ձևավորման և համապատասխան կոմպետենցիաներով օժտելու պահից և դադարում իր լուծարման պահին: Գործադիր իշխանության իրավասությունները, խնդիրները, գործառույթները, իրավունքներն ու պարտականությունները, գործունեության ձևերն ու մեթոդները իրենց արտացոլումն են գտնում և ամրագրվում համապատասխան օրենքներում, կանոնադրություններում և այլ նորմատիվ ակտերում:

Պատվիրել այս աշխատանքը