Թեմա - Բարձրագույն դատական ատյանների հարաբերակցությունը ՀՀ-ում

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 32500 դրամ

Առարկա - Իրավաբանություն, իրավագիտություն

Էջեր - 65

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. ՀՀ սահմանադրական և վճռաբեկ դատարանների փոխհարաբերությունները ու հարաբերակցության առանձնահատկությունները
1.1. ՀՀ բարձրագույն դատական ատյանները և դրանց հիմնական բնութագրիչ գծերը
1.2. Սահմանադրական վերահսկողության էությունը և ՀՀ Սահմանադրական դատարան դիմող սուբյեկտները
1.3. Վճռաբեկ դատարանի լիազորությունները և փոխհարաբերակցությունը ՀՀ Սահմանադրական դատարանի հետ
Գլուխ 2. ՀՀ բարձրագույն դատական ատյանների՝ սահմանադրական և վճռաբեկ դատարանների հարաբերակցության առանձնահատկությունները ու հիմնախնդիրները ՀՀ սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում
2.1. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները ու սահմանադրական վերահսկողության առանձնահատկությունները սահմանադրական բարեփոխումներից հետո
2.2. Սահմանադրական բարեփոխումները ու ՀՀ Բարձրագույն դատական ատյանների հարաբերակցության հիմնախնդիրները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Գրականության ցանկ
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով, ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում Հոդ. 1118:
2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (27.11.2005), ՀՀՊՏ 2005.12.05/ Հատուկ թողարկում Հոդ. 1426:
3. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք, ընդ. է՝ 21.02.2007, ուժի մեջ է մտել՝ 18.05.2007, ՀՕ-135-Ն, ՀՀՊՏ 2007.04.18/20(544) Հոդ.489:
4. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, ՀՕ-247, Ընդունված է: 17.06.1998, Ուժի մեջ է: 01.01.1999, ՀՀՊՏ 1998.09.09/20(53):
5. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրք, ՀՕ-248, Ընդունված է: 01.07.1998, Ուժի մեջ է: 12.01.1999, ՀՀՊՏ 1998.09.21/22(55):
6. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգիրք, ՀՕ-139-Ն, Ընդունված է: 05.12.2013, Ուժի մեջ է: 07.01.2014, ՀՀՊՏ 2013.12.28/73(1013).1 Հոդ.1186.1:
7. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք, ընդունվել է՝ 18.04.2003, ՀՀՊՏ 2003.05.02/25(260) Հոդ.407:
8. Սահմանադրական դատարանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք, (01.06.2006), ՀՕ-58-Ն:
9. Իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք, (03.04.2002), ՀՕ-320:
….

Հատված

Բարձրագույն դատական ատյանները պետության դատական համակարգի առանցքային օղակներից են, քանի որ կապված իրենց լիազորությունների շրջանակի հետ առանձին դերակատարություն ունեն օրինականության հաստատման գործընթացի վրա: Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն դատական ատյաներ են համարվում ՀՀ Սահմանադրական դատարանը և ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, որոնք իրենց իրավասությունների շրջանակում ապահովում են արդարադատության իրականացումը:
Պետության բարձրագույն դատական ատյանների վրա օրենսդրությամբ դրվում են առանցքային պարտականություններ: ՀՀ բարձրագույն դատական ատյանների հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը պայմանավորված է ներկայումս ընթացող դատաիրավական բարեփոխումների հիմնական նպատակով, որ դատական համակարգը և դրա ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը համապատասխանեն ու հավասարակշռեն հասարակության, նրա յուրաքանչյուր անդամի և արդարադատության շահերը:

Պատվիրել այս աշխատանքը