Թեմա - Անվավեր գործարքների տեսակները և առանձնահատկությունները

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 31000 դրամ

Առարկա - Իրավաբանություն, իրավագիտություն

Էջեր - 62

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Վավերության պայմաններն ու անվավեր գործարքների տեսակները
1.1. Գործարքների վավերության ընդհանուր պայմաններն ու առանձնահատկությունները
1.2. Անվավեր գործարքների տեսակներն ու դրանց հատկանշական գծերը: Անվավեր գործարքների հայցային վաղեմության ժամկետները
Գլուխ 2. Առոչինչ գործարքների տեսակներն ու առանձնահատկությունները
2.1. Կեղծ և շինծու գործարքներ
2.2. Առոչինչ գործարքների մյուս տեսակներն ու դրանց անվավերության կիրառման հետևանքները
Գլուխ 3. Վիճարկելի գործարքների տեսակներն և դրանց անվավերության հետևանքները
3.1 Տասնչորսից մինչև տասնութ տարեկան անչափահասի և սահմանափակ գործունակ ճանաչված քաղացու կնքած գործարքները
3.2 Էական մոլորության ազդեցության տակ կնքված վիճարկելի գործարքներ
3.3 Վիճարկելի գործարքների մյուս տեսակներն ու առանձնահատկությունենրը
Եզրակացություն և առաջարկություններ

Գրականության ցանկ
1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունվել է՝ 05.05.1998, ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50):
2. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, ընդունվել է՝ 17.06.1998, ՀՀՊՏ 1998.09.09/20(53):
3. Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք, ընդունված, 06.11.2000, ՀՀՊՏ 2000.12.15/30(128):
4. Լիցենզավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք, ընդունվել է՝ 30.05.2001, ՀՀՊՏ 2001.08.08/26(158) Հոդ.581:
5. Վիգեն Ուրուշանյանն ընդդեմ Սուրիկ Սեդրակյանի թիվ ԵՇԴ/0473/02/10 քաղաքացիական գործով Վճռաբեկ դատարանի 27.05.2011 թվականի որոշումը:
6. Բարսեղյան Տ. Կ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, առաջին մաս, երրորդ հրատարակություն, ԵՊՀ հրատ., 2006, 649 էջ:

Հատված

Քաղաքացիական իրավահարաբերությունների սուբյեկտների միջև իրավունքների ու պարտականությունների առաջացման նախադրյալներից են հանդիսանում գործարքները: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 289-րդ հոդվածի համաձայն՝ գործարքները քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց այն գործողություններն են, որոնք ուղղված են քաղաքացիական իրավունքներ սանմանեյուն, փոփոխելուն և դադարեցնելուն: Նշվածից պարզ է դառնում, որ քաղաքացիաիրավական հարաբերություններում գործարքներն ունեն կարևոր նշանակություն:
Հետևաբար նշված հանգամանքով էլ պայմանավորված է քաղաքացիաիրավական օրենսդրությամբ գործարքներին որոշակի պայմանների ներկայացումը: Յուրաքանչյուր պետության տնտեսական կյանքի հիմքը բնականոն գույքային (քաղաքացիական) շրջանառությունն է, որը կարելի է կարճ սահմանել որպես,պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ ձևովե։ Քաղաքացիական օրենսդրության տեսանկյունից իրավական հետևանքների հանգեցնող գործողությունները իրենցից ներկայացնում են տարբեր բնույթի գործարքներ։

Պատվիրել այս աշխատանքը