Թեմա - ՀՀ Ալպյան գոտու ռեկրեացիոն ներուժը

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 22000 դրամ

Առարկա - Բնագիտություն, ֆիզ., քիմ., մաթ., քաղ. պաշտպ., բուսաբ.

Էջեր - 44

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. ՀՀ ընդհանուր աշխարհագրական բնութագիրը
1.1 Ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագիր
1.2 Սոցյալ-տնտեսական աշխարհագրության բնութագիր
Գլուխ 2. ՀՀ ալպյան գոտու ռեկրեացիոն ռեսուրսները
2.1 ՀՀ Ալպյան գոտու հողաբուսական և կենդանական աշխարհը
2.2 ՀՀ Ալպյան գոտու կլիման և ջրագրությունը
2.3 ՀՀ Ալպյան գոտու օգտագուրծումը
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. Սամվել Բալոյան; Հայաստանի ալպիական բուսական ծածկույթը; Երևան ; 2005
2. Սերգեյ Մելքումյան; ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսական և սոցիալական խարհագրություն; Երևան; 2005
3. Հ.Կ. Գաբրիելյան; Հայկական լեռնաշխարհ; ԵՊՀ; 2000
4. Ասլանյան, Բաղդասարյան, Դուլյան, Վալեսյան; Հայաստան; Երևան; 1969
5. Բալոյան Ս.Ա, Գրիգորյան Ա.Ա.; Արագածի ալպյան գոտու դեկորատիվ և հազվագյուտ խոտաբույսերը: Հայաստանի բնության պարկ1 1985
6. Բալոյան Ս.Ա: Կենսաբանական և լանդշաֆտային բազմազանության պահպանությունը, որպես գլոբալ էկոլոգիական հիմնախնդիր: 2003
7. Դանիելյան Պ. Ա Բարսեղյան Ա.Մ: Հայաստանի վայրի և ուտելի համեմունքային բանջարաբույսերի գենոֆոնդը. 1999:
8. Кусков А. С.; Основы туризма; Курск; 1997
9. Николайчук Н. Е.; Туристические ресурсы; Москва, 2009
10. www.armstat.am
11. w ww.wikipedia.org
12. www.parliament.am
13. www.travelnews.am
14. www.katyaburg.ru
15. www.bibliofond.ru

Պատվիրել այս աշխատանքը