Թեմա - ՀՀ աշխատանքի շուկա

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 42000 դրամ

Առարկա - Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Էջեր - 84

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Աշխատանքի շուկայի էությունը, տնտեսագիտական բովանդակությունը, առանձնահատկությունները, մոդելները և պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը
1.1. Աշխատանքի շուկայի էությունը, առանձնահատկությունները
1.2. Աշխատանքի շուկայի մոդելները
1.3 Աշխատանքի շուկայի պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը
1.4 Ֆիլիպսի կորը և աշխատանքի շուկայի կարգավորումը
Գլուխ 2. ՀՀ աշխատանքի շուկայի ձևավորման նախադրյալները և արդի վիճակը
2.1 ՀՀ աշխատանքի շուկայի ձևավորման նախադրյալները
2.2 ՀՀ աշխատանքի շուկայի իրավիճակի գնահատման ցուցանիշները
2.3 ՀՀ աշխատանքի շուկայում առկա խնդիրները և տիրող իրավիճակը
Գլուխ 3. ՀՀ աշխատանքի շուկայի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման հիմնական ուղիները
3.1 ՀՀ աշխատանքի շուկայի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները
3.2 ՀՀ աշխատանքի շուկայի պետական կարգավորման հիմնախնդիրների լուծման հիմնական ուղիները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Գրականության ցանկ
1. Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2014թ.,
2. Գ. Ե. Կիրակոսյան «Տնտեսագիտության տեսություն» Ե. 2009թ.
3. Կայուն զարգացման ծրագիր, Եր. 2008թ
4. Ջ.Սաքս, Բ.Լարեյն «Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում», Երևան 2002թ.:
5. Ա. Մելքումյան «Աշխատանքի շուկա և զբաղվածություն», Ե.1999
6. Ղուշչյան Հ., Մակրոտնտեսական կարգավորում, Երևան 2008, էջ 68
7. Կիրակոսյան Գ., Գրիգորյան Ս., Թավադյան Մ., Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Երևան 2009
8. Վ. Ե. Խոջաբեկյան, Զբաղվածության հիմնախնդիրները Հայաստանում անցան շրջանում, Ե; 1998թ.,
9.....

Պատվիրել այս աշխատանքը