Թեմա - Կազմակերպության կուլտուրայի և կերպարի ձևավորման ու զարգացման միտումները (Պրենտուն Թրավլ) կազմակեպության օրինակով

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 30500 դրամ

Առարկա - Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Էջեր - 61

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Կազմակերպության կուլտուրայի և կերպարի ըմբռնումները
1.1. Կառավարումը որպես մշակույթ. Կազմակերպության կուլտուրայի և կերպարի հիմնական բաղադրատարրերը
1.2. Կազմակերպության կուլտուրայի տեսակները և գործառույթները
1.3. Կազմակերպության կուլտուրայի կառավարման հիմնական ասպեկտները
Գլուխ 2. Կազմակերպության կուլտուրան և կերպարը որպես կառավարման օբյեկտ
2.1. Կազմակերպության կուլտուրան նրա կառավարման համակարգում
2.2. Կազմակերպության կուլտուրայի՝ որպես կառավարման օբյեկտի առանձնահատկությունները և միջազգային փորձը
Գլուխ 3. «Պրենտուն թրավլ» կազմակերպության կուլտուրայի և կերպարի կառավարման հիմնախնդիրներ
3.1. «Պրենտուն թրավլ» կազմակերպության կուլտուրայի և կերպարի կառավարման հիմնախնդիրները
Եզրակացություններ ևառաջարկություններ

Գրականության ցանկ
1. Մենեջմենթ / Յու. Սուվարյանի ընդ. խմբ., Եր.: Տնտեսագետ, 2007:
2. Վ. Միրզոյան, Ճարտասանություն, Եր.: Գրիգոր Տաթևացի, 2004:
3. Վ. Միրզոյան, Առածանին՝ վարքականոն, Եր.: Գրիգոր Տաթևացի, 2004:
4. Մշակութաբանություն, Երևան, «Տնտեսագետ», 2007:
5. Մենեջմենթի հիմունքներ/ Ա. Ա. Հովհաննիսյան. - Եր.: Հեղ. հրատ., 2015:
6. Մարքեթինգ և կառավարում /Ք.Արշակյան.- Եր.:Կրթության ազգային ինստիտուտ, 2014:
7. Культурология / Под ред. Ю.Н.Солонина, М.С.Кагана. М.: Высшее образование, 2005.
8. В.А.Спивак, Корпоративная культура. СПб.: Питер, 2001.
9. С.С.Фролов, Социология организаций. М.: Гардарики, 2001.
10. …

Պատվիրել այս աշխատանքը