Թեմա - Զբաղվածություն և գործազրկությունը ՀՀ-ում սոցիալ ժողովրդական գործոնների նշանակությունը

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 29000 դրամ

Առարկա - Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Էջեր - 58

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Սոցիալ-ժողովրդագրական խմբերը զբաղվածության մեջ
1.1. Զբաղվածություն և գործազրկություն, աշխատանքի շուկայի գործելու առանձնահատկությունները
1.2. Շուկայական խտրականության տեսությունները
Գլուխ 2. ՀՀ աշխատաշուկայի սոցիալ-ժողովրդագրական խմբերը
2.1. Գործազրկությունը, զբաղվածությունը և խտրականության հիմնահարցը
2.2. Աշխատանքի վարձատրության տարբերությունները
Գլուխ 3. Պետական քաղաքականությունը և ժողովրդագրական խմբերը
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Գրականության ցանկ
1.Ա. Հ. Համբարձումյան Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա, Ե., 2011
2.Ա. Մելքումյան «Աշխատանքի շուկա և զբաղվածություն»« Ե.1999
3.Գյուլնարա Հովհաննիսյան «Գենդերը և տնտեսագիտությունը» Երևան 2004
4.Գ.Կիրակոսյան, Գրիգորյան Ս., Թավադյան Մ., Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Երևան 2009
5.Հ. Ղուշչյան., Մակրոտնտեսական կարգավորում, Երևան 2008, էջ 68
6.«Հայաստանի Հանրապետության Զբաղվածության պետական ծառայություն» Գ. Ե. Կիրակոսյան «Տնտեսագիտության տեսություն» Ե. 2009թ.
7.Կայուն զարգացման ծրագիր, Եր. 2008թ
8.Ջ.Սաքս, Բ.Լարեյն «Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում», Երևան 2002թ.:
9.....

Պատվիրել այս աշխատանքը